• wanwan_kun
 • shisan_kun
 • ikisaki_kun
 • oshiete-kun
 • shikakun
 • oginokun
 • eigokun
 • onigirikun
 • oqunokun
 • ninjinkun
 • alohakun
 • namaokun
changed April 12, 2012 delete history edit